1. Szervezeti, személyzeti adatok
   
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve (RFH), székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
   • RFH szervezeti felépítés - Letöltés
   • RFH Szervezeti és Működési Szabályzata - Letöltés
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
  4. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
  5. Az RFH Zrt. tisztségviselőinek és vezetőinek kereseti adatai - Letöltés
    
 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   • RFH jogszabályi környezet - Letöltés
   • Adatvédelmi szabályzat - Letöltés
   • Jogszabályok
    • törvény az állami vagyonról - Hivatkozás
    • törvény a kis- és középvállalkozásokról - Hivatkozás
    • törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról - Hivatkozás
    • törvény a nemzeti vagyonról - Hivatkozás
    • törvény a Polgári Törvénykönyvről - Hivatkozás
  2. A közéredekű adatok megismerésére irányuló igények intézésen rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
   • Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje - Letöltés
   • Közérdekű adatok közzétételének részletes szabályai - Letöltés
   • Információs jogokkal foglalkozó személy - Letöltés
     
 3. Gazdálkodási adatok
   
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   • Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó kereseti adatok - Letöltés
   • Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó béren kívüli juttatások - Letöltés
  3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
  4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 4. Közbeszerzések archívuma:

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. a közbeszerzésekről szóló hatályos 2015. évi CVIII. törvény alapján nem minősül ajánlatkérőnek. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 2011. novembere óta nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa honlapján nyilvántartott ajánlatkérők jegyzékében.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

2011.11.25.
A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdálkodásával összefüggő - nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- 2010.07.01-2011.09.15. napja közötti időszak vonatkozásában kötött szerződések. Letölthető dokumentum

KÖZBESZERZÉSI TERV

Tájékoztató az RFH Zrt. 2011. évi közbeszerzési tervéről.
2011. április 15. Letölthető dokumentum.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

2010.03.01.
Az "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Fényeslitke - Komoró térségben" című ÉAOP-1.1.1/C-2009-0002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások összefoglaló táblázata. Letölthető dokumentum

EREDMÉNYHIRDETÉS

2009.10.02.
Eredményhirdetés sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásáról az "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kommunális vízi közmű ellátásának, belső közlekedési és elektromos infrastruktúrájának kiépítése Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyban. Letölthető dokumentum

EREDMÉNYHIRDETÉS

2009.09.03.
Eredményhirdetés sikertelen közbeszerzési eljárás lefolytatásáról az "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület vasúti infrastruktúrájának kiépítése meglévő hálózatról területhatárig Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyban. Letölthető dokumentum