1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve (RFH), székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
   • RFH szervezeti felépítés - Letöltés
   • RFH Szervezeti és Működési Szabályzata  - Letöltés
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
  4. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
  5. Az RFH Zrt. tisztségviselőinek és vezetőinek kereseti adatai – 2015.09.15.Letölthető dokumentum.
  6. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  2. A közéredekű adatok megismerésére irányuló igények intézésen rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 3. Gazdálkodási adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
  4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
   • Orienter Logisztikai Park leírás- Orienter
   • Orienter Logisztikai Park szerződései
   • Orienter Logisztikai Park egyéb dokumentumai
    • Fényeslitke területén 0113/2 (92074 nm) és 050/35 (225146 nm) helyrajzi számú, ipari célú hasznosításra alkalmas földterületek megvásárlása. Letölthető dokumentum.

     A Fényeslitke-Komoró térségében létrehozandó ipari-logisztikai terület szélessávú Internet-elérési infrastruktúra fejlesztéséhez kiviteli szintű engedélyes tervének elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a munka kivitelezése. Letölthető dokumentum.

     A Fényeslitke-Komoró térségében létrehozandó ipari-logisztikai terület ivóvíz ellátására és szociális-, szennyvíz-elvezetésre vonatkozó infrastruktúra elvi vízjogi engedélyezési terveinek és megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítése, az elvi vízjogi engedély beszerzése. Letölthető dokumenteum.

     Vállalkozási szerződés Fényeslitke-Komoró logisztikai terület vasúti kiszolgálásához engedélyezési terv készítésére. Letölthető dokumentum.

     FÉ-KO ipari-logosztikai park szerződései: Letölthető dokumentum.

 4. Közbeszerzések archívuma:

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. a közbeszerzésekről szóló hatályos 2011. évi CVIII. törvény alapján nem minősül ajánlatkérőnek. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 2011. novembere óta nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa honlapján nyilvántartott ajánlatkérők jegyzékében.Letölthető dokumentum

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

2011.11.25.
A Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdálkodásával összefüggő - nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- 2010.07.01-2011.09.15. napja közötti időszak vonatkozásában kötött szerződések. Letölthető dokumentum

KÖZBESZERZÉSI TERV

Tájékoztató az RFH Zrt. 2011. évi közbeszerzési tervéről.
2011. április 15. Letölthető dokumentum.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

2010.03.01.
Az "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Fényeslitke - Komoró térségben" című ÉAOP-1.1.1/C-2009-0002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások összefoglaló táblázata. Letölthető dokumentum

EREDMÉNYHIRDETÉS

2009.10.02.
Eredményhirdetés sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásáról az "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kommunális vízi közmű ellátásának, belső közlekedési és elektromos infrastruktúrájának kiépítése Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyban. Letölthető dokumentum

EREDMÉNYHIRDETÉS

2009.09.03.
Eredményhirdetés sikertelen közbeszerzési eljárás lefolytatásáról az "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület vasúti infrastruktúrájának kiépítése meglévő hálózatról területhatárig Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyban. Letölthető dokumentum

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

2009.07.10.
"Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület vasúti infrastruktúrájának kiépítése meglévő hálózatról területhatárig Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása.

2009. július 10-én jelent meg a Regionális Fejlesztési Holding "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kommunális vízi közmű ellátásának, belső közlekedési és elektromos infrastruktúrájának kiépítése Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyú ajánlati felhívása.

Az ajánlattételi határidő: 2009. augusztus 24. 11:00
Az ajánlati felhívás a következő linken érhető el:
HU-Budapest: Vasútépítés

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

2009.07.10.
"Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kommunális vízi közmű ellátásának, belső közlekedési és elektromos infrastruktúrájának kiépítése Fényeslitke - Komoró térségében." tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása.

2009. július 10-én jelent meg a Regionális Fejlesztési Holding "Intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kommunális vízi közmű ellátásának, belső közlekedési és elektromos infrastruktúrájának kiépítése Fényeslitke - Komoró térségében" tárgyú ajánlati felhívása.

Az ajánlattételi határidő: 2009. augusztus 24. 12:00
Az ajánlati felhívás a következő linken érhető el:
HU-Budapest: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

2009.06.22.
"Fényeslitke területén 0113/2 (92074 nm) és 050/35 (225146 nm) helyrajzi számú, ipari célú hasznosításra alkalmas földterületek megvásárlása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása.

A KÉ 11611/2009. szám alatt a Közbeszerzési Értesítő 2009. június 22-i, 72. számában megjelent a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. "Fényeslitke területén 0113/2 (92074 nm) és 050/35 (225146 nm) helyrajzi számú, ipari célú hasznosításra alkalmas földterületek megvásárlása" tárgyú ajánlati felhívása.

Az ajánlattételi határidő: 2009. július 9. 10:00
Az ajánlati felhívás a következő linken érhető el:
Fényeslitke 0113/2; 050/35 földterületek

Megjelent a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. "Fényeslitke területén 0113/2 (92074 nm) és 050/35 (225146 nm) helyrajzi számú, ipari célú hasznosításra alkalmas földterületek megvásárlása" tárgyú közbeszerzés eredményhirdetménye ésszerződés teljesítéséről szóló hirdetmény.

Letölthető dokumentumok:
Hirdetmény szerződés teljesítéséről

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

"Könyvvizsgálat 2009-2011"
Egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása.
2009. május 4. Letölthető dokumentum.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Tájékoztató az RFH Zrt. 2009. évi közbeszerzési tervéről.
2009. április 15. Letölthető dokumentum.